Vedtægter

København den 1. marts 2009

   Love for Dansk Ford A Klub 

 § 1. Navn/stiftelse  Foreningens navn er Dansk Ford A Klub. Foreningen fører desuden navnet Københavns Ford A Klub som den er stiftet den 21 juni 1965. Klubben er en selvstændig juridisk person, som har hjemsted i København og omegn.
§ 2. Formål  Foreningens formål er :  a)    at samle ejere af Ford A automobiler. b)   at samarbejde med andre motorhistoriske klubber. c)    at udgive et klubblad og genoptrykke Ford A publikationer. d)   at søge  fremmet bevarelse og genopbygning af Ford A automobiler til en standard som i fremstillings­året. e)    at formidle reservedele til Ford A automobiler. f)    ved erhvervelse af passende lokaler, at skabe rammerne for opfyldelsen af foreningens formål nævnt i punkterne a - e.
 § 3. Medlemmer.  Som  medlemmer kan optages enhver, der vil medvirke til opfyldelse af klubbens formål.   § 4. Udmeldelse/udelukkelse.  a)    medlemskab ophæves ved skriftlig udmeldelse. b)   ved kontingentrestance for mere end 2 måneder. c)    bestyrelsen er bemyndiget til, at udelukke medlemmer der modarbejder klubbens formål, klubbens arbejde og/eller klubbens love. Til udelukkelse kræves, at mindst 4/7 af bestyrelsens medlemmer har stemt for udelukkelsen, og der skal uopholdeligt gives den pågældende meddelelse om eksklusionen. Vedkommende er berettiget til, at få beslutningen forelagt for den næstkommende generalfor­samling, hvor eksklusionen, for at kunne opretholdes, skal godkendes af 2/3 af de fremmødte stemme­berettigede medlemmer. Den pågældende er berettiget til, at tale sin sag under behandlingen af spørgsmålet, men har ingen stemmeret, og kan i øvrigt ikke udøve medlemsrettigheder efter at være ekskluderet.
 § 5. Ansvar.  a)    Klubbens medlemmer hæfter ikke for foreningens økonomiske dispositioner, det gør alene foreningen. b)   Klubben er ansvarsfri for enhver skade, der påføres medlemmerne eller deres automobiler.
§ 6. Generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen skriftlig med mindst 3 ugers varsel til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest med udgangen af december året forud for generalforsamlingen. Fremsendte forslag til behandling skal fremgå af indkaldelsen.
§ 7. Ordinær generalforsamling.  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Dagsorden skal indeholde mindst føl­gende punkter :

a)    Valg af dirigent.

b)   Formandens beretning.

c)    Kassererens beretning.

d)   Fastsættelse af kontingent for den følgende periode, samt indmeldelsesgebyr.

e)    Behandling af indkomne forslag.

f)    Valg af :

a) formand

b) 3 bestyrelsesmedlemmer

c) 1 bestyrelsessuppleant

d) 1 revisor

e) 1 revisorsuppleant

For  de  under punkt 6 nævnte valg er perioden 2 år, således at formanden og  3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Det påhviler referenten af generalforsamlingen tydeligt, at notere hvem der er valgt de pågældende år. De øvrige valg er for 2 år.
§ 8. Afstemning.  Ved valgene kræves almindeligt stemmeflertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Ved vedtægtsændringer kræves dog 2/3 flertal. Afstemning finder sted ved håndsoprækning, eller skriftligt på begæring. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem i mindst 2 måneder og som ikke er i kontingentrestance. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.  
Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 10 % af med­lemmerne indsender skriftlig begrundet indstilling herom til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal uopholdeligt afholdes senest 8 uger  efter begæringen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt, med mindst 2 ugers varsel til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden.
§ 10. Bestyrelsen.  Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse, og fastsætter selv sin forretningsorden.Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer, sekretær umiddelbart og senest 3 uger efter ge­neralforsamlingens afholdelse. Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder før valgperiodens udløb supplerer bestyrelsen med en af de to valgte suppleanter. Udtræder formanden før  valgperiodens udløb, vælger bestyrelsen en ny af sin midte. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, udgør formandens stemme udslaget. Der føres kassebog, beslutningsreferat, medlemsfortegnelse, lagerkatotek og inventarliste.
§ 11. Regnskab/kontingent.  Regnskabsåret følger kalenderåret.Kontingentåret går fra den 1. marts til den 28./29. februar.Indbetaling sker på de af kassereren fremsendte girokort - hvor kvittering samtidigt er gyldigt medlems­kort. Er kontingentet ikke indbetalt den 1. april adviseres restanten med påkrav  om indbetaling inden 14 dage. Udebliver indbetalingen efter denne frist betragtes restanten som udmeldt af foreningen.Medlemmer der er slettet på grund af kontingentrestance, og nye medlemmer betaler et indmeldelsesge­byr der fastsættes sammen med kontingentet af  generalforsamlingen.Medlemmer der skal rykkes for kontingentindbetalingen betaler et gebyr svarende til halvdelen af ind­meldelsesgebyret.Revideret regnskab fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.Regnskabet kan forinden det fremlægges på generalforsamlingen, på  revisorernes og/eller bestyrelsens skøn behandles af en statsautoriseret/registeret revisor, der udpeges af bestyrelsen og revisorerne i fælles­skab.
 § 12. Legitimation.  Udadtil tegnes klubben af formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde hvor klubben bliver økonomisk forpligtet, kræves en bestyrelsesbeslutning. Salg og pantsætning  af klubbens faste ejendom kræver en generalforsamlingsgodkendelse.
§ 13. Revisorer.  Revisorer og revisorsuppleanter, der er personlige suppleanter, vælges på generalforsamlingen  for  2 år, således at en revisor og en  revisorsuppleant afgår ved hver ordinær generalforsamling.Revisorerne har til opgave, at kontrollere bestyrelsens økonomiske dispositioner, samt gennemgå foreningens regnskab/bilag, forinden dette fremlægges for generalforsamlingen.
§ 14. Opløsning.  Opløsning af klubben må fremsættes som forslag til enten ordinær eller ekstraordinær generalforsam­ling, og skal være opført som særskilt punkt  på dagsordenen.Såfremt 15 medlemmer ønsker at bevare klubben, kan forslag til opløsning ikke fremmes.Ved  opløsning skal klubbens formue tilfalde en forening, som søger at fremme samme formål som Dansk Ford A Klub.


§ 15. Ikrafttrædelse.  
Disse love er vedtaget på KFAK's 17. ordinære generalforsamling den 18. februar 1982, og træder i kraft umiddelbart herefter.  Ændringer vedtaget på KFAK's 18. ordinære generalforsamling den 23. februar 1983 er indføjet. Ændringer vedtaget på KFAK's 19. ordinære generalforsamling den 22. februar 1984 er indføjet. Ændringer vedtaget på KFAK's 22. ordinære generalforsamling den 11. februar 1987 er indføjet. Ændringer vedtaget på KFAK's ekstra ordinære generalforsamling den 4. april 1991 er indføjet. Ændringer vedtaget på KFAK's 27. ordinære generalforsamling den 11. februar 1992 er indføjet. Ændringer vedtaget på KFAK’s 34. ordinære generalforsamling den 23. februar 1999 er indføjet. Ændringer vedtaget på DFAK’s 44. ordinære generalforsamling den 24. februar 2009 er indføjet.  Rev 09-03-01LJE